I en ideell verden så burde det ikke være behov for verken regler, rutiner eller planer for evt. uforutsette hendelser, men i vår verden så trengs dette. Vi skal ta for oss en del av de viktigste punktene man bør ha med i en plan.

5) Planer for stedet. Regler og rutiner – Brann, 1.hjelp, hygiene, m.m.

a) Hvordan unngå at ting skjer?

Man kan ha en regel for alt, men noen er kanskje viktigere enn andre. En annen ting er at regler og rutiner må brukes av alle og ikke bli ett ark som støver ned på en vegg. Nedenfor er noen punkter som kan være aktuelt for et hesteanlegg å ha.

Brannrutiner er noe alle må ha. Det trengs en rutine for alle som er i stallen og en rutine for de som har ansvar. Gode rutiner bør omhandle opplæring, regler rundt for eksempel røyking på anlegget, bruk av kaffetraktere, vifteovner og andre ting som kan være brannfarlig.

Regler for miljø er viktig for trivsel. Hvordan skal man forholde seg til hverandre, kunder og kollegaer. Det å lage slike regler eller plan kan i seg selv være en prosess som kan skape et godt miljø.

Regler i stallen er viktig for miljøet og sikkerheten. Ofte er hva som skjer i stallen det som setter dagsorden for hvordan miljøet blir på stedet. På samme måte som med en miljøplan så bør alle brukere/ansatte være delaktig i lagingen av reglene, men eiere/styret bør ha det siste ord og følge opp at alle er lojale mot reglene når de først er laget.

Regler i ridehallen er viktig. Bruk av sikkerhetsutstyr, rideveier, osv. Ofte kan usikkerhet om hva som er lov og ikke til forskjellige tider være utløsende årsak til både ulykker og uenigheter. Oppslag og informasjon er derfor viktig.

Regler for bruk av skrittemaskiner o.a. er mer enn noe annet viktig i forhold til sikkerheten. Maskiner kan gi store skader både på hest og menneske. Maskiner bør ha regel om at alle nye brukere av maskinene skal få opplæring. Denne opplæringen må være gratis da det er eiers ansvar at brukere er opplært.

Regler for riding på tur bør inneholde de generelle reglene for ferdsel i trafikk og i naturen, men også tilpassninger i forhold til lokale forhold og regler som mange lager i samarbeid med grunneiere.

Sikkerhetsrutiner på arrangementer er noe man kan lage en generell mal for, men man bør lage en ROS analyse før de enkelte arrangementene da det kan være stor forskjell på et sommerstevne ute på gress og ett innendørsstevne på vinteren. På arrangementer er publikums sikkerhet, sikkerhet rundt vakthold og doping av hest, tilgjengelig 1.hjelps personal, m.m. noen viktige punkter å huske på.

Rutiner for håndtering av hest og da spesielt leiing av hest til og fra paddocker er noe man bør ha tenkt igjennom.

 

b) Hva om noe skjer?

Dersom det blir brudd på regler, skader, brann, eller annet så må man ha en plan for hva man da skal gjøre.

Brann er noe man håper aldri å oppleve, men om alarmen går så må man vite hvem som sjekker om brannen er reel, hvem varsler, hvor er slukkeutstyr, hva gjør man med hestene, hvor samler man hestene og mennesker. Hva om den som har ansvar er borte, osv.

Skader på mennesker skjer dessverre og da trenger man planer for håndtering av skadene. Hvem ringer etter hjelp, hvor ringer man, hvem skriver skademelding til forsikringsselskap, hvem sørger for at 1.hjelps utstyret alltid er komplett, opplæring av personal i 1.hjelp, m.m.

Fysisk og psykisk vold samt mobbing er noe som ingen bør oppleve. Dersom det allikevel skjer må det være et sikkerhetsnett som tar tak i dette. Som arbeidsgiver har man plikt til å ta tak i miljøet og det skal være en god ”tak” høyde for at ansatte og brukere kan si ifra om episoder.

Skader på hest må behandles på samme måte som for oss mennesker. Det er viktig at man har klar regel for tilfeller som skadede hester der eier ikke kan nåes og veterinær bør bli tilkalt. Det må være systemer for hvor 1.hjelpsutstyr er, hvem som tar ansvar og har opplæring, m.m.

Smitte og sykdomsutbrudd hest kan skje. I slike tilfeller skal veterinær tilkalles, plakater henges opp med informasjon, hester isoleres, rengjøring av anlegg, bruk av sikringssutstyr som maske, hansker, m.m

Tyveri og hærverk hender. Ofte er det stallutstyr som forsvinner. Har anlegget forsikret materiell og utstyr så er det viktig for forsikringen hvordan dette sikres, rapporteres til forsikringsselskap og kanskje til politi.

 

Oppsummert

Det er mange regler og rutiner som alle må ha, men bortsett fra det er det viktig å ta utgangspunkt i eget anlegg og de forundersøkelser som gjøres – se kap 3 og 4.

Regler og rutiner er noe som bør oppdateres nesten årlig. Hovedgrunnen til det er at alle ansatte og aller helst brukerne skal få eierforhold til alle planene.

 

Se tidligere artikler i serien:

HMS plan på alle steder

HMS plan – kapittel 1 og 2

HMS plan – kapittel 3 og 4