Det å bo i ett snørikt land byr på mye arbeid for hestefolket, men med god planlegging både i forhold til det fysiske miljøet, men også i forhold til rutiner så vil arbeidet med snømengden bli lettere.

Nedenfor er det listet opp mange punkter som anlegget bør gå igjennom og evt. lage en plan for. Det å gjennomføre en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) kan være et godt hjelpemiddel (se artikkel om ROS analyse her). Resultatet av en ROS analyse kan for eksempel føre til at man fysisk bygger om på stedet, lager rutiner for de ansatte, brukerne, skilter bedre, m.m.

Hvor skal snø lagres?

Når måkebilen kommer eller når snøskuffen brukes så kan det bli store mengder snø som må lagres på et egnet sted. Er det avsatt plass til dette og husker man på dette når man på sommeren for eksempel lager en ny blomsterøy med benk og gjerde. Kan snøen fjernes i løpet av vinteren som en løsning?

Fremkommelighet for brannbiler

Dersom det verst tenkelige skulle skje – Vil brannbil eller sykebil kunne komme frem til stallen også samme dag som snøen har lavet ned i store mengder. Vil hestene kunne komme ut samtidig som det er brannbil på stedet? Er det strødd godt nok slik at brannfolket kommer lett til anlegget?

Parkering om vinteren

Hvor skal folk parkere når snøen tar det meste av plassen. Her må man tenke sikkerhet i forhold til hester, biler og mennesker. Er parkeringen full, hvordan sikre at biler da ikke parkerer på steder som er til hinder og kan skape farlige situasjoner.

Strøing

Er det nok tilgjengelig strø og brukes den, slik at man ikke risikerer skader på mennesker. En ansatt som faller på isen kan gi større utfordringer enn at glatte steder strøs ved behov. Kan en stallarbeider leie ut hestene uten at man faller med den fare det kan medføre?

snopahusMåking av bygninger.

Har man god nok kunnskap om hvor tung snøen blir og hvor mye kan bygningen på stedet tåle? Det er mange ridehaller som har knekt under snømengdene.

Skader ved måking

Har stallen gode nok redskaper og får de ansatte opplæring i bruk slik at skader på de ansatte unngås? Arbeidsmiljøloven setter krav til både opplæring og fysiske forhold.

Paddocker, vann og gjerder

Har hestene gode nok forhold ute når det blir mye snø? Er gjerdene høye nok og får hestene vann. Snø er etter forskriftene ikke godt nok som vannerstatning.

Rideveier til og fra stallen

Er rideveien sikre nok til og fra stallen om vinteren eller er muligheten kun en mørkelagt smal vei der bil og rytter ikke kan passere hverandre? 

Dører ut og inn av bygninger

Dannes det issvuller og snø foran dører som hester og mennesker bruker slik at dørene ikke går helt opp? Dette kan gi farlige situasjoner ved for eksempel behov for rask evakuering, glatte issvuller man kan falle på, hester som kan skli, m.m.

Smelting om våren.

Er plassering av snøhaugen på oversiden av paddockene slik at alt smeltevann finner veien gjennom paddockene eller renner vannet bort til nærmeste elv eller kum? Kan snøen legges andre steder eller kjøres bort før snøsmeltingen? Skal den kjøres bort må man tenke på underlagets beskaffenhet i forhold til om bunden tåler bilkjøring på våren.