Målet med å lage risiko- og sårbarhetsanalyse er å kartlegge på en kvalitativ måte de ting som kan få følger og få dem rangert i grad av viktighet. Man ser på hva som kan hende i fremtiden og dermed så kan man sette inn tiltak for at det ikke skal hende.

Hele analysen bygger på skjønn slik at man bør være en gruppe personer i arbeidet med en slik analyse, da man ofte opplever ting på forskjellige måter. Etter en analyse vil man kunne ta tak i de ting som enten vil gi størst skade på bygg, mennesker eller drift.

 

Det er flere grunner til at man skal gjøre en analyse.

–         Lover og regler som skal følges opp

–         Finne mulige risikoer og iverksette tiltak

–         Bevisstgjøring av de ansatte og brukere om mulige farer

–         Sjekke nytt utstyr og aktivitet opp mot mulige farer

 

ROS analysen lages på den måten at man lager en liste over ting som kan gi følger. Disse kan man sortere i for eksempel følgende kategorier:

1) Bygg – brann, strømstans, fryste vannrør, ustrødd inngangsparti, osv.

2) Fysisk miljø – Redskaper, rutiner, løfting av høy, osv.

3) Psykisk miljø – konflikter, trusler, interesse konflikt, osv.

4) Brukere – sikkerhetsutstyr, sikre soner, parkering, osv.

5) Hestene – foring, vann, håndtering, osv.

 

Når man har laget en liste så setter man de inn i en matrise som vist under. Man vurderer så hvor stor sannsynlighet det er for at hendelsen kan inntreffe. Deretter vurderer man hvor farlig det er om hendelsen inntreffer.

Begge vurderingene gir et tall som føres inn i matrisen. Sannsynligheten vurdere man for eksempel etter følgende kriterier. (Man kan vurdere selv hvor mange kriterier man deler det opp i.)

1 poeng – Kan hende en gang i året

2 poeng – Kan hende en gang i mnd

3 poeng – Kan hende ukentlig

4 poeng – Kan hende daglig

 

Farlighetsgraden kan vurderes på følgende måte:

1 poeng – Lite farlig

2 poeng – Farlig

3 poeng – Kritisk

4 poeng – Katastrofe

 

Når alle tall er fylt inn, ganger man de to kolonnene sammen og man får da et tall pr hendelse. De med størst tall er mulige hendelser som man må ta tak i først og sikre best, men man trenger en plan for alle mulige hendelser man har skrevet ned.

Eksempel – Det hele vil vurderes forskjellig fra person til person og sted til sted. Flere bør derfor sammarbeide om vurderingen.

Hva

Sannsynlighet

Farlighetsgrad

Summert risiko

Spark ved rensing av høver

4

4

16

Tak på ridehall raser

1

4

4

Løs hest

4

3

12

Brann i anlegget

1

4

4

 

Etter at arbeidet med analysen er foretatt må man lage en tiltaksplan. Den bør inneholde konkret tiltak for å minske risikoen, tidsplan og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen.

En risikoanalyse bør gjennomgås fast en gang i året for både å evaluere, men også for å identifisere nye mulige hendelser som har endret seg over året.