Det er spesielt to forhold som man må ta hensyn til ved bygging av rom for verksted. Det ene er arbeidsforholdet til vaktmester, stallmester eller andre ansatte som måtte bruke rommet. Det stilles krav til sikkerhet ved maskiner, utluftning, belysning, verneutstyr og opplæring.

Det andre forholdet er sikker lagring av kjemikalier. Kjemikalier er alt fra lim, vaskemidler til bensin. Alt som lagres av kjemikalier skal være godt merket og innelåst for andre enn brukere. Alt skal være dokumentert i stoffkartoteket. (Se artikkel om stoffkartotek)  

Plasser rommet unna hestene

Når man lager plass til et lite verksted så bør man tenke på at støy og luft ikke kan ledes til hester og ridearenaer. Det må også sikres godt mot brann i evt. oppbevarte kjemikalier og bruk av maskiner som kan gi brannfare ved bruk.

Ett verksted blir ofte et lager for alt som er ødelagt eller som bare av en eller annen grunn plukkes opp rundt om på anlegget. Selv om verkstedet ikke er tenkt som et lager for slikt så er det ikke mange steder, som ikke har en stor haug med skrot i ett hjørne. Det er derfor viktig at man lager en liten plass for slikt rot, men at man samtidig fra starten lager gode rutiner på fjerning av slike hauger. Tar man ikke med i planene litt roteplass så ender det fort med at arbeidsbenker og annet som skal være tilgjengelig ”gror” igjen.

Det beste er om verkstedet får egen utgang. På den måten letter det varelevering, men også muliggjør at man kan få gressklipper o.a. rett inn i verkstedet.

Dersom man skal ha traktorer og andre redskaper inn i verkstedet så må man dimensjonere både gulv, dører og utluftning etter det behov.

 

Les aktuelle lover og forskrifter her:

FOR 2001-04-30 nr 443: Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften)

LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

REN 2003 – Veiledning til teknisk forskrift til plan og byggningsloven

FOBTOT – Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

FOR 1994-10-06 nr. 972 Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen

FOR 1996-12-06 nr. 1127 Forskrift om systematisk Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid (HMS)