Det er ikke nok bare med en plan for bruk og oppbevaring, man må også ha en plan for opplæring. Dersom en ansatt benytter ett produkt feil kan arbeidsgiver stilles til ansvar.

For å sikre at slikt ikke skjer skal man ha ett stoffkartotek. Dette kartoteket skal bestå av produktblader for alle typer kjemikalier og biologiske materialer som finnes på stedet. Produktbladene lages av de som produserer produktene og kan nå stort sett lastes ned fra internett dersom det ikke følger med produktene når de kjøpes inn.

Når alle produktene har ett produktblad skal man risikovurdere produktet. Dvs. at man vurderer faren ved bruk av produktet og deretter lager en plan for bruk og oppbevaring.

Dersom det finnes produkter som er mindre helsefarlig kan det være en god ide å bytte produkt. 

Produktbladene inneholder opplysninger om stoffets enkelte elementer, farer ved disse, bruksområder, m.m. Nederst på produktbladene står det risiko og sikkerhetssetninger. Disse skal føres opp i en risikoanalyse da de sier noe om produktets helsefarlighet.

Det fine med produktbladene er t de forteller i detalj hva man gjør om man får noe på seg i øyet, hud, puster det inn, svelger det, osv.   

I det daglige er det viktig at kjemikalier og andre biologiske materialer holdes innelåst. Alle produkter skal være merket riktig. Dersom man for eksempel kjøper en 5 liters dunk med vaskemiddel og heller det over på en 1 liters flaske med ingen eller feil merking, så må dette rettes opp. Gjøres ikke dette så kan det føre til påtale. Ny etikett finnes som regel i produktbladene fra produsentene.

Det finnes firmaer som spesialiserer seg på å lage stoffkartotek for firmaer på nettet. For eksempel firmaet www.ECOonline.no som kan tilby et elektronisk kartotek. Det er viktig å merke seg at loven sier det til en vær tid skal være ett stoffkartotek i papirutgave tilgjengelig for alle ansatte og brukere.

Se for øvrig mer informasjon om skader og behandling på www.helsedirektortet.no/giftinfo eller ring døgnåpen telefon 22591300

 

FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).