Lokalenes beskaffenhet er en av de faktorene som bestemmer mye for hva som kan serveres. Er det et lite sted så kan man som regel ikke servere annet enn ferdige produkter eller evt. produkter som kun trenger oppvarming. (se artikkel – kafeteria på anlegget).

Mattilsynet skal også godkjenne stedet som et utsalgssted ut fra om stedet oppfyller kravene. For små steder gjelder Matloven, Næringsmiddelforskriften og Næringsmiddellovgivningen.

 

Internkontroll skal alle kunne

Alle steder skal ha ett skriftlig system for internkontroll. Det er en plan som alle som beveger seg inn i kjøkkenet/salgsdelen skal vite om å bruke daglig.

Når man skal lage en slik plan så bør man tenke igjennom alt fra varebestillingen til varen er mottatt, oppbevart, behandlet, solgt til søppelet er ute av hus. Planen skal ikke bare inneholde beskrivelsen av produktenes ferd, men personalets arbeidsmetoder til innsektsbehandling. (se artikkel – internkontroll i kafeteria og kiosken)

 

Her er noen punkter man må pass på:

–         Renhold og vedlikehold – Jevnlig med riktig vaske og desinfeksjonsmiddel

–         Driftshygiene – Uvedkommende, dyr, o.a. skal ikke inn der mat lages/selges. Det skal selvfølgelig ikke røykes på slike steder.

–         Avfallsbehandling – Søppeldunker med lokk som tømmes regelmessig

–         Personal – Syke personer skal ikke være i et område der næringsmidler håndteres. Personalets hygiene under arbeidet skal være høy og rett bekledning skal brukes.

–         Varer – Håndtering av varer er viktig. Forbruksdato, fryse- og kjøletemperatur skal være riktig. Nedfrysning og opptinning skal foregås korrekt. Behandling av produktet må gjøre hygienisk forsvarlig og det må utføres evt. korrekt oppvarming/tilbreding.

De mange kravene kan høres strenge ut, men det er til vårt alles beste at det er god hygiene på det som serveres. Husk på at dokumentasjonen skal oppbevares slik at mattilsynet skal kunne sjekke at rutiner følges og avvik behandles.

 

Dersom det er alkohol som skal selges, må man søke kommunen om enten en permanent tillatelse eller så må man søke vær gang man skal ha salg.

 

FOR 1997-11-12 nr 1239: Forskrift om næringsmiddelhygiene (Hygieneforskriften)

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

FOR 1983-07-08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler

LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen