En internkontroll plan skal inneholde alt fra varebestillingen til varen er mottatt, oppbevart, behandlet, solgt til søppelet er ute av hus. Planen skal ikke bare inneholde beskrivelsen av produktenes ferd, men personalets arbeidsmetoder til innsektsbehandling.

 

Planen skal inneholde som følger:

 

1) Oversikt over de lover og forskrifter som gjelder for nettopp din bedrift

2) Oversikt over hvordan bedriften er organisert

3) Rutiner over personalets arbeid og behandling av alt fra mat, søppel til innsekter.

4) Rutiner for behandling av avvik. Avvik er episoder som bryter med rutinene.

5) Rutine for hvordan hindre at avvik som oppstår, ikke skal skje igjen.

6) Dokumentasjon over rutiner som skal dokumenteres slik som kontroll av temperatur, renhold, m.m.

7) Rutiner for kontroll av at disse planene følges og oppdateres.

8) Rutine for at rutiner som gjelder er oppdatert i forhold til lover og forskrifter

9) Rutine for hvordan bedriften sikrer seg at alle ansatte har tilstrekkelig kompetanse

 

Det skal i tillegg lages en plan for kritiske punkter:

 

1) Vurdere mulig farer ved arbeidet

2) Hva i arbeidet konkret kan skje

3) Er det av helsemessig fare

4) Man må så lage en plan for hvordan holde kontroll med de mulige farene som kan skje

5) Ved endringer av rutiner skal ny vurdering foretas

 

Konkrete eksempler her er for eksempel frysing av varer. Hvordan være siker på at de er fryst riktig. Hvem har ansvaret for kontroll av dette og rette opp i feilen.

Hva om det blir tomt for såpe til håndvask – Hvem sikrer at det ikke skjer.

Andre eksempler er for eksempel fjelenes beskaffenhet. Er de slitte med hakk så kan de samle bakterier og skal da ikke brukes. Hva med vask av benker, gulv og kjøleskap. Dette skal ikke foregå med samme klut og samme midler.

 

Mulige helsemessige farer er mange. Det er derfor en smart idee å sette seg ned sammen med alle som skal jobbe på kjøkkenet og gå igjennom alt fra a til å.

 

 

 

FOR 1997-11-12 nr 1239: Forskrift om næringsmiddelhygiene (Hygieneforskriften)

 

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

 

FOR 1983-07-08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler

 

LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

 

FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen