Viktig med jording slik at ikke hestene får støt når de drikker vann

Det å få strøm i kroppen er både ubehagelig, men kan være direkte farlig. Det samme gjelder for en hest og for bygningen i seg selv. Det kan ta fyr om alt går riktig galt. Alle disse farene kan du forebygge ved hjelp av god jording og et anlegg som er i orden.

Det å få et støt er en ubehagelig opplevelse som kan være farlig. Kommer man i berøring av et strøm gjerde, får man kun en stikkende følelse. Et støt fra strømmen i et hus kan derimot gi deg både kvalme, svimmelhet og man kan ha behov for legetilsyn i verst fall. Det man lærer av en slik opplevelse, er at man ikke tar på samme sted en gang til. Slik er det på samme måte for hestene.

Kommer de borti strømtrådene på gjerdet så gjør de det ikke igjen. Inne kan støt fra drikkekar, metallrist i vaskespilt og annet som er av metall, gjøre at hestene ikke vil drikke fra vannkaret, gå inn i vaskespiltet, o.a.

Enkelt_jordspyd_til_strmgjerdeUnngå støt ved god jording

For å unngå støt må strømanlegget være i god stand og være godt jordet. Hele poenget med jording er egentlig at man jevner ut spenningen i bygget ved en evt. berøring. Ved å koble sammen alt som kan lede strøm til armering i bygget, jordspyd eller nedgravd kobberledning, så kan man være ganske sikker på ikke å få støt ved feil i anlegget.

Bygger man nytt anlegg så er det en god ting å armere gulvet slik at man får en best mulig jording. Gamle bygg kan ha en opprinnelig god jording. Med tiden kan det derimot bli brudd i ledningene eller man kan skifte ut metallrør som fungerte som jording med plastrør. Disse og flere ting kan gjøre at bygget ikke er sikkert mer.

Få anlegget kontrollert gratis

Skal man være helt sikker på at anlegget er trygt kan man få en elektriker til å gå igjennom anlegget. Det koster noe, så alternativet er å kontakte selskapet som er nettleverandør i ditt område. De er nemlig pålagt i bla lov av 1929-05-24 nr 04: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) om å føre tilsyn innenfor sine områder.

Man kan mao ta kontakt med dem for å sjekke når de kommer på besøk, noe de gjør. En slik kontroll koster ingen ting da det skal etter forskrift 2007-06-29 nr 830: Forskrift om det lokale elektrisitetstilsyn og sakkyndige som utfører oppgaver for netteier, dekkes av netteiers inntektsramme. Ved eventuelle feil må man selvfølgelig få en elektriker til å rette opp feil og det kan koste en god del.

Jordfeilbryter_med_gul_og_grnn_ledningKorrekt utført anlegg

Alt i stallen som kan lede strøm skal jordes. Det vil si vannrør i metall, avløp, sentralvarme, metallrist i vaskespilt, elektriske apparaters metallkapsling, osv. Ved jording vil evt. strøm ved en feil gå fra det som leder til jorden og spenningen blir dermed mindre og det samme blir skademulighetene.

Jording ved hjelp av spyd eller kobberrør må legges så nær bygget som mulig. Det er nemlig bygget og ikke plassen utenfor som skal jordes.

Anleggene skal være korrekt utført. Sikringsskap skal være lufttett, apparater, brytere, kontakter, m.m. i stall og andre fuktige steder må være av minimum IP44. Dette står påtrykt alle apparater, lamper, brytere, osv…… Ledninger og dertil sikringer, skal være i riktig dimensjon, m.m. Det skal i tillegg være installert jordfeilbryter som fungerer slik at den bryter strømmen med en gang det er feil i systemet.


Jording_er_viktig_i_midlertidige_telt_stallerForbygging er viktig

Som forebyggende arbeid er det viktig at man sørger for at skadedyr ikke ødelegger ledningsnettet, at man ikke bruker apparater som er defekte eller har ødelagte ledninger. Det er også viktig at man minsker bruken av skjøteledninger, passer på at ikke ledninger kommer i klem så beskyttelsen brytes og generelt ser over anlegget med jevne mellomrom. Har man fortsatt gamle skrusikringer skal de strammes jevnlig. Det er fint å skrive slike rutiner inn i Helse, Miljø og Sikkerhets planen (HMS-internkontroll)

Lynnedslag kan gå i strømanlegget eller strømgjerdene

Strøm i huset kan også komme fra lynnedslag. Jording for dette er veldig viktig, men man må ikke blande den jordingen med det øvrige bygget. Gjør man det så kan lynedsslaget i et slikt tilfelle ende bla i sikringsskapet og vil kunne starte brann. Jordingen til sikring av lynnedslag skal bestå av tykke jordledninger som igjen består av mindre ledninger.

Til strømgjerder får man egne koblinger som jordes med jordspyd.