I lys av den nylige storkontrollen av hestehold er det fortsatt for mange avvik innenfor hestehold, selv om ikke alle er av dyrevelferdsmessige karakter. Hvilke avvik som er funnet sier ikke rapporten noe om.

Tilsynene som er gjort det første kvartalet er risikobasert. I det ligger at mattilsynet har kontrollert steder der Mattilsynet mener det er størst risiko for brudd på regelverket. Det er steder som har mange dyr, tidligere besøk fra Mattilsynet, bekymringsmeldinger fra publikum eller andre forhold.

Hva gjør Mattilsynet ved funn

Som tiltak etter besøk har Mattilsynet flere virkemidler. Innenfor hest har det blitt påpekt dyreholders plikt til 68 tilsynssteder. Til 137 hesteholdere er det fattet vedtak om at dyreholder må gjennomføre tiltak, for å rette opp i forholdene. Av disse var funnene ved 27 steder så alvorlig at tiltak må gjøres straks. 3 steder ble det vedtak om avlivning og 2 steder ble det gjort vedtak om at driften må avvikles. Et sted ble det gitt overtredelsesgebyr og 9 steder fikk melding om tvangsmulkt, dersom ikke forholdene blir rettet opp innen gitte frist. Ett sted fikk i tillegg vedtak om forbud mot aktivitet etter dyrevelferslovens paragraf 33.

Mattilsynet oppfordrer til at man benytter seg av muligheten for å legge inn bekymringsmelding anonymt på mattilsynet.no. I første kvartal mottok Mattilsynet 2449 bekymringsmeldinger som da dekker alle dyrehold.

mattilsynetLes rapporten her

Meld fra her

Les om storkontrollen her