Lovene i Norge er delt i to hovedgrupper – Det er de som omhandler privatrett og de som omhandler offentligrett.

 

Privatrett omhandler stort sett alle som har personnr eller organisasjonsnr. Målet i privatretten er at partene kommer til en enighet. Man skal mao få en avtale.

 

Offentlig rett er makten – kommune, fylke eller stat. Her er målet at man skal gjøre som det offentlige sier. Det er derimot kun lov om det finnes en hjemmel for å gjøre det.

 

Et eksempel kan være at en fra kommunen kommer til deg som huseier og spør om kommunen kan kjøpe en del av din tomt for å lage vei. Det finnes lover, forskrifter, regler og avtaler som kan brukes, så man kan innen privatretten komme til enighet til begges beste.

Dersom du som huseier sier nei til salg, kan kommunen komme tilbake med en hjemmel der det står at de tar delen av tomten din til vei. Da bruker de offentlig rett.

 

Innen for hestebransjen finnes det lover og forskrifter innenfor begge hovedgruppene og noen som brukes i begge kategoriene slik som arbeidsmiljøloven som dermed er en dobbelt lov.

 

Se Lovdata for å lese lovene og forskriftene

 

 

 

HMS relaterte lover og forskrifter

 LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

 LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

 LOV 1989-06-02 nr 27: Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

 

FOR 2001-04-30 nr 443: Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften).

 FOR 2003-04-25 nr 486: Forskrift om miljørettet helsevern.

 FOR 1998-06-26 nr 608: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

 FOR 1997-12-19 nr 1322: Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen

 FOR 1996-12-06 nr 1127: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

 FOR 1977-04-29 nr 07: Forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

 FOR 2005-12-16 nr 1568: Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere.

 FOR 2005-12-16 nr 1566: Forskrift om utsendte arbeidstakere.

 FOR 2006-04-26 nr 456: Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen.

 FOR 1998-04-30 nr 551: Forskrift om arbeid av barn og ungdom.

 FOR 1977-06-02 nr 3219: Forskrift om maskiner, redskap og verktøy

 FOR 1986-03-21 nr 744: Forskrift om at virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp unntas fra arbeidsmiljøloven.

 FOR 1986-03-21 nr 745: Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker.

 FOR 1992-02-13 nr 1263: Forskrift om høytrykksspyling m.m.

 FOR 2009-08-03 nr 1028: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

 FOR 1994-10-06 nr 972: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen.

 FOR 1997-06-06 nr 572: Forskrift for arbeidet med bygg- og anleggsberedskap.

 FOR 1986-01-10 nr 17: Forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet.

 FOR 2007-03-30 nr 366: Forskrift om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser.

 FOR 2000-12-21 nr 1406: Forskrift om skadedyrbekjempelse.

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

 FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

 FOR 1997-11-12 nr 1239: Forskrift om næringsmiddelhygiene (Hygieneforskriften)

 FOR 2003-12-19 nr 1790: Myndighetsfordeling etter lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

 FOR 1983-07-08 nr 1252: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler

 FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen

 FOR 1995-04-06 nr 353: Forskrift om hygiene ved produksjon og frambud m.v. av kjøttprodukter og enkelte andre produkter av animalsk opprinnelse

 FOR 2005-06-08 nr 538: Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

 

 

 

Brann relaterte lover og forskrifter

 Lov 2002-06-14 nr 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

 

FOR 2002-06-26 nr 847: Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. FOBTOT

 FOR 2000-04-14 nr 412: Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (Stoffkartotekforskriften).

 

 

 

Bygningsmessige lover og forskrifter

 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

 LOV 1995-05-12 nr 23: Lov om jord (Jordlova)

 

FOR 1997-01-22 nr 33: Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK).

 

REN 2003 – Veiledning til teknisk forskrift til plan og byggningsloven

 

 

 

Dyrerelaterte lover og forskrifter

 LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd

 

FOR 2005-06-02 nr 505: Forskrift om velferd for hest

 FOR 2010-04-28 nr 631: Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien

 FOR 1999-01-13 nr 67: Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien

 FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene(Næringsmiddelhygieneforskriften)

 FOR 2008-12-22 nr 1622: Forskrift om særlige regler for gjennomføring av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften)  

 FOR 2012-02-08 nr 129: Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr.  

 FOR 2012-02-08 nr 139: Forskrift om næringsmessig transport av dyr.

FOR 2002-06-27 nr 732: Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr (dyrehelseforskriften)

 FOR 1998-12-31 nr 1488: Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien

 FOR 1998-12-31 nr 1484: Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater.

 FOR 1982-10-01 nr 3900: Forskrift om stevneveterinær ved trav- og galoppløp

 FOR 1987-02-16 nr 3898: Forskrift for stevneveterinærassistent ved totalisatorløp og ridestevner

 FOR 2009-07-03 nr 971: Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr

 FOR 1985-01-10 nr 16: Forskrift om forbud mot å bruke levende dyr som lotterigevinster.

 FOR 1985-01-10 nr 17: Forskrift om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning

 FOR 1995-03-06 nr 239: Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær.

 FOR 1995-08-28 nr 775: Forskrift om dyrevern i slakterier.

 FOR 1994-02-18 nr 137: Forskrift om hygiene mv i slakterier, nedskjæringsvirksomheter og kjøle- og fryselager for ferskt kjøtt

 FOR 1986-08-25 nr 1792: Forskrift om boltpistoler med tilbehør

 FOR 1995-11-08 nr 962: Instruks for trikinkontroll.

 FOR 1996-01-15 nr 23: Forskrift om forsøk med dyr.

 FOR 2007-03-01 nr 231: Forskrift om forbud mot doping av hest.

 FOR 2007-01-16 nr 50: Forskrift om bruk av legemidler til dyr.

 FOR 2008-07-18 nr 815: Forskrift om tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

 FOR 2002-11-07 nr 1290: Forskrift om fôrvarer

 FOR-2010-01-14-39 nr    : Forskrift om fôrhygiene

 FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

 FOR 2007-10-27 nr 1254: Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

 

Retningslinjer til forskrift om velferd for hest

 

 

 

Økonomiske lover og forskrifter

FOR 1982-10-12 nr 1449: Midlertidig forskrift til skattelovens regler om avskrivning på driftsmidler og behandling av gevinster ved salg eller tap av driftsmidler.

 FOR 1984-03-05 nr 1257: Noteringsforskrift for skattepliktige som driver jordbruk, gartneri eller skogbruk.

 FOR 2008-07-18 nr 815: Forskrift om tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

 

Retningslinjer for praktisering av uttaksreglene og fradragsretten for registrerte hesteoppdrettere som deltar i travsport.

 

 

 

Samfunnsmessige lover og forskrifter

 LOV 1957-06-28 nr 16: Lov om friluftslivet.

 LOV 1963-06-21 nr 23: Veglov.

 LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov.

 

FOR 1969-10-09 nr 3815: Forskrift om gjerde ved offentlig veg.