Tradisjonelt sikter man knust fjell tørt for å tilpasse den størrelsen på kornene man ønsker. På Vinterbro utenfor Oslo har man nå fått et sikteanlegg som bruker vann. Dette ble installert senhøst 2016, med første driftsår ble sommerhalvåret 2017. Forklaringen til det er at sikteanlegget kun kan brukes når det ikke er frost.

Utfordringen med tradisjonelt sikteverk der massene går tørt gjennom finmaskede rister, er at det blir mye masse igjen som går til deponi.

vaskeanlegg1Ved å kjøre disse massen gjennom et sikteanlegg der man bruker vann, får man skilt massene i forskjellige størrelser og man får da frem nye produkter som man håper kan erstatte deler av natursandbruken. Siktemetoden er relativ ny slik at det forskes og utprøves hva de forskjellige produktene kan erstatte. Det være seg drenering, betong, jordproduksjon eller også muligens ridebaner.

Maskinsand til ridebane

Knuste masser er generelt ikke spesielt egnet til topplag på ridebane. Dette er fordi massene blir for harde, banen blir for stum og død.

Grunnen til det er at kornene har en kantete og ru overflate etter knusningen, noe som bidrar til å binde massene. Sanden inneholder i tillegg mye finstoffer og har gjerne myke mineraler, slik at de knuses relativt raskt. Dette bidrar igjen til at det blir enda mer finstoffer og dermed en for hard bane.

Kornene er i tillegg ofte skarpe slik at de sliter mer på høvene og da spesielt barfothester.

Siktet maskinsand til ridebane

maskinsandognatursandSikter man de knuste massene gjennom ett vaskeanlegg blir det derimot en mer egnet masse som kan kunne brukes til ridebaner.

Natursand til ridebane skal normalt sett ikke ha mer en ca. 5% finstoffer under 0,063mm og heller ikke mer en ca. 10% korn over 2mm. Vasket maskinsand (0/2) vil etter vasking med vann ha noe mer finstoff og noe mer større korn.

Derimot er det ikke bare siktekurven som teller. Form på kornene, overflate og mineraltype er med på å bestemme egnetheten.

Testing sammen med Stallmestern

Geologene på Franzefoss har sammen med Stallmestern analysert og diskutert mulige løsninger for bruk av vasket sand til ridebaner.

Tallene viser at maskinsanden ikke blir lik natursanden i siktekurven, men egenskapstestene viser at det kan være en mulighet for at sanden vil fungere som ridebane.

Dette er noe man ønsker å teste ut i større skala.

En annen ide som kan være en løsning er å lage en ridebane med maskinsand som er siktet på tradisjonell vis, men at man blander inn vannsiktet masse uten finstoff. Etter noen år vil banen sannsynligvis bli hardere, og man kan da blande inn mer av vannsiktet masse som har noe større korn for å utligne forholdet mellom finstoff og større korn.

Fordelen ved bruk av knust masse i ridebane

Dersom knuste masser kan brukes som ridebane vil dette ha flere fordeler. For det første vil man ikke bruker opp naturresursene. En annen ting er at man har fjell over hele landet i motsetning til egnede natursandforekomster. En siste ting er at det kan bli billigere for den som skal bygge ridebane istedenfor å måtte kjøpe dyrere natursand og med mulighet for lang og dyr transport.

 

vaskeanlegg4 vaskeanlegg2 vaskeanlegg9

vaskeanlegg5

vaskeanlegg6 vaskeanlegg7vaskeanlegg8