I 2001 kom forskrift om transport av levende dyr. Den skulle sørge for at dyr under transport behandles godt og er best mulig beskyttet.  I 2007 kom Forskrift om vern av dyr under transport. Dette er i virkelighet en forordning fra EU som Norge må forholde seg til. Man kan ha strengere forskrifter, men forordningen gir et minimum.

Forskriften fra 2001 har ikke blitt tilpasset EUs forordning. Det vil derfor si at man i flere år har hatt to sett med forskrifter som sier både det samme, men også motsetninger. Det er dette man nå vil forbedre slik at regelverket blir enklere for alle parter.

To forskrifter

Mattilsynet ønsker å lage to forskrifter. En for kommersiell transport og en for ikke kommersiell transport. Den forskriften som gjelder for kommersiell transport implementerer også EUs forordning, men forordningen gjelder ikke for den ikke-kommersielle forskriften.

Forslagene er enkle å lese og gjør at man lettere kan vite hva som gjelder når man skal transportere dyr. På noen områder har de nye forskriftene gjort kravene enklere enn i den gamle forskriften fra 2001, men på andre områder har man gjort kravene strengere.

hestetransport3Flere krav til registrerte hester

For eksempel er en del av de spesifikke kravene til transportrommet for hest erstattet med mer funksjonelle krav. Kravene til klimaanlegg er derimot strengere i dette forslaget. For godkjenning av transportmidler for hest skal alle godkjennes mot flere unntak før. Det er også blitt mer like krav for registrerte som uregistrerte hester.

Mattilsynets kontroller skal være egenfinansiert noe de ikke er i dag. Derfor kommer mattilsynet i tillegg med en forskrift for å gebyrbelegge kontroll av transportmidler for dyr.

Dette blir mer oversiktelig

Konklusjonen til mattilsynet er at de nye forskriftene blir mer oversiktelige, mindre detaljerte og enklere å forholde seg til uten at det går på bekostning av dyrevelferden. Endringen vil ikke medføre spesielle økonomiske og administrative kostnader, men vil kunne gi besparelser både til tilsynsmyndighetene, virksomheter og dyreholder.

 

Les 2001 forskrift om transport av levende dyr her

Les 2007 Forskrift om vern av dyr under transport her og selve forordringen her

Les forslag til kommersiell transport av dyr her  

Les forslag til ikke-kommersiell transport av dyr her 

Les forslag til gebyr her

 

Les mattilsynets høringsbrev med kommentarer til forskriftene her