Det er de mange sakene rundt juks med bruk av hestekjøtt i mat til mennesker som er bakgrunnen for endringene i forordningen. Målet er å forbedre mattryggheten når det gjelder hestekjøtt.

Hesteregistrering gjøres på forskjellige måter i medlemslandene. Med en stor forflytning av hest mellom landene og registreringssystemer som ikke er samkjørt, er det behov for et bedre system. Forordningen kan ikke regulere forflytning, men registreringssystemene skal kunne dele informasjon. I passet kan det derimot registreres om hesten helsemessig ikke skal flyttes over landegrenser.

Stambokføring i andre rekke

Et viktig innspill til forslaget, er forholdet mellom stambokføring og avlsforeningene, sett opp mot identifikasjonsføring på sentralt plan. Kommisjonen er av den oppfatning at identifikasjon og sykdomsbekjempelse er viktigst. Avslrelaterte opplysninger som stambokføring kommer i andre rekke.

Passene er foreslått reviderte til en standard der rekkefølgen endres. I tillegg foreslås noen flere sikkerhetstiltak, som serialnummer på viktige sider, laminering, med mer

Registrering av føll skal etter ny forordning skje innen 6 mnd etter fødselen eller før utgangen av året om hesten fødes etter 1.juli. Gjøres ikke dette blir hesten tatt ut av matkjeden.

Seks mnd karantene

Et forslag til endring, er at hester som trenger nytt pass blir tatt ut av matkjeden, dersom ikke det kan dokumenteres at hesten ikke har fått medisiner som gjør den uegnet til mat. Får hesten et nytt pass eller hesten kommer fra et tredjeland med dokumentasjon om at hesten ikke har fått noen medisiner som gjør den uegnet til mat, skal hesten få en tilbakeholdelse på 6 mnd fra slakt.

Mattilsynet har i samråd med Landbruks- og matdepartementet sendt inn kommentarer på at de bla ikke ser nytten av et sentralt register sett opp mot kostnadene til opprettelse og drift. Håndheving av dagens ordning er viktigere.

Forskrift 28. april 2010 nr.631 om identifikasjon av dyr av hestefamilien, bygger på forordningen (EF) nr. 504/2008 som er til revidering. Saken kommer opp i EU-kommisjonen i oktober 2013.

 

Les mer på mattilsynets side her