I Lov om dyrevelferd står det at den som forsettelig eller uaktsomt bryter bestemmelsene gitt i loven, kan ilegges et gebyr av tilsynsmyndighetene. Gebyret skal stå i forhold til overtredelsens alvorlighetsgrad. I tillegg skal gebyret være større dersom overtreder har hatt fortjeneste på overtredelsen og tilsynsmyndighetens kostnader i tilknytning til kontrolltiltaket og behandling av saken.

I forbindelse med brudd på dyrevelferdsloven kan Mattilsynet med den nye forskriften enten gi ett overtredelsesgebyr eller anmelde forhold som straffesak. I mange tilfeller har forhold som ikke er graverende nok til å bli en straffesak, blitt henlagt uten større følge.

Med denne nye forskriften som er hjemlet i § 34 i Dyrevelferdsloven, kan Mattilsynet ilegge overtredelsesgebyr som oppleves mildere enn at det hele blir en straffesak.

Håper på færre lovbrudd og fremme god velferd og respekt for dyr

Mattilsynet håper dette kan bli et avskrekkende sanksjonsmiddel, som kan føre til færre brudd i dyrevelferdsloven.

Hørings forslaget er laget av Mattilsynet på vegne av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet.
Formålet med forskriften er å fremme god velferd og respekt for dyr gjennom å sikre en forutsigbar, effektiv og ensartet bruk av overtredelsesgebyr.

I Paragraf 5 står det om vilkår for å ilegge overtredelsesgebyr.

Ved avgjørelsen av om en virksomhet skal ilegges overtredelsesgebyr, skal det særlig legges vekt på:

a) overtredelsens grovhet

b) om virksomheten ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak

kunne ha forebygget overtredelsen

c) om overtredelsen er begått for å fremme virksomhetens interesser

d) om virksomheten har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen

e) om det foreligger gjentakelse

I forhold til hestehold nevnes spesielt forskrift om velferd for hest paragraf 12 femte ledd om kontroll av elektrisk anlegg samt paragraf 26 om melding om dyrehold og bygninger til oppstalling av hest. Videre nevnes forskrift om næringsmessig transport av dyr.

Gebyrene kan være inntil 20R (Rettsgebyr sats) men minimum 4R for privatpersoner, men for virksomheter inntil 5 % av omsetningen, men minimum 7R. 1R er for tiden 860 kroner.

Høringsforslaget er sendt til organisasjoner og interessegrupper, som forskriftene skal gjelde eller gjelder for, samt andre som forskriften særlig berøres. Det er derimot fritt frem å gi innspill selv om man ikke har mottatt meldingen.

Fristen er 11. mars.

 

Les følgebrev til forslaget om forskrift her

Les forslag til forskriften her

Les lov om dyrevelferd her