digital veileder

Etter mange års arbeid, er veilederen for bygging av hestesportanlegg klar. Norges Rytterforbund har i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet ved avdeling for sivilsamfunn og idrett, ledet prosjektet. All tekst er skrevet av Thor Gunnar Mathisen – Stallmestern.no

Tekst: Rebecca Ballestad-Mender og Gry Brodshaug

Anlegg er en forutsetning for ryttersporten, og gode anlegg gir god aktivitet. Et av delmålene i NRYFs handlingsplan 2019-2023 var å utarbeide en digital veileder for bygging av hestesportanlegg, i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet. Nå er den her – til glede og nytte for alle med planer om å bygge, utvide eller rehabilitere.

Det finnes fra før veiledere for alt av anlegg innen idretten, også for ryttersporten. Alle disse er imidlertid i trykt form. Som et ledd i den generelle digitaliseringen, ønsket Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) å utvikle en digital løsning for sine anleggsveiledere, og har laget en nettside som vil omfatte alle veiledere for anlegg som ønsker å søke om tilskudd fra spillemidlene, og som gis ut i regi av KUD.

Norges Rytterforbund takket ja til å være pilot for den første digitale veilederen i prosjektet, og Kultur- og likestillingsdepartementet har bidratt med finansiering av arbeidet. Den digitale veilederen for hestesportsanlegg er nå publisert og finnes på idrettsanlegg.no

Alltid oppdatert

I samarbeid med seniorrådgiver Kjell Myhre i Norges Rytterforbund er det Thor Gunnar Mathisen i Stallmestern som har hatt hovedoppgaven med å forfatte selve innholdet i veilederen, mens det er departementet som har hatt som oppgave å utvikle siden digitalt.

-At veilederen er digital er en stor fordel. Det betyr at vi kan gjøre endringer i den løpende, for eksempel som følge av nye regler. På den måten er den veilederen som ligger ute alltid er oppdatert, og man kan enkelt søke seg frem til akkurat det man er opptatt av. Ved å klikke seg frem og tilbake, finner man lett det man trenger, sier Thor Gunnar.

Arbeidet med veilederen begynte våren 2020, og det har vært en omfattende prosess frem til det ferdige resultatet. Totalt er det skrevet 120 fagtekster, som har blitt til 73 kapitler. Tema er hestesportsanlegg fra A til Å, med henvisninger til andre informasjonskilder der relevant informasjon er å finne andre steder.

 

skriving

Innredning

 

 

byggingen

Aktuell for alle med byggeplaner

Veilederen er blitt til spesielt med tanke på rideklubber, men er like aktuell for fylkeskommuner, kommuner og private som bygger anlegg. Veilederen er delt fire deler, der del 1 handler om definisjoner, rammer, brukere, behov, del 2 om eierforhold, metodevalg og økonomi, del 3 om grunnplanlegging og del 4 om alle detaljer rundt bygg, fra det minste lille bøttekottet til den store hallen.

Alle kapitlene er bygget opp med tekstbolker, og på alle sider er det et punkt som heter «Fremtidsrettet». Å ha fremtiden med i tankene er viktig når man planlegger og bygger, slik at man kan sikre at prosjektet kan takle endringer – som for eksempel hvis det kommer nye arealkrav til paddocker.

Det er også et punkt som heter «Kostnadsdrivende».

– Når man bygger for første gang er det viktig å få klart for seg hva det som driver kostnadene. For eksempel vil det å bygge en andre etasje i en ridehall innebære mange ekstra krav som fordyrer anlegget, forklarer Thor Gunnar.

Et tredje punkt som kommer jevnlig i veilederen er «Tips». – Man skal få noe gode råd på veien, ikke bare tørre fakta, sier Thor Gunnar.

-Med denne veilederen får alle som planlegger å bygge eller endre eksisterende anlegg tilgang til viktig informasjon som er tilpasset norske forhold, sier Kjell Myhre, seniorrådgiver i Norges Rytterforbund. – Thor Gunnar har gjort en meget stor jobb, temaet er omfattende, men nå er det samlet på en lettfattelig og illustrativ måte. Det har vært et tett samarbeid mellom oss, Thor Gunnar og departementet, og Øystein Bakken ved Norsk Hestesenter har også bidratt gjennom å kvalitetssikre det faglige innholdet. Vi er stolte og glade for at dette prosjektet nå er klart og tilgjengelig for alle og tror det vil være av stor nytte for mange. Det er særlig rettet mot klubber, men innholdet er like nyttig også for næringsdrivende eller privatpersoner, enten man vil bygge, utvide eller rehabilitere.

 

Les den digitale veilederen for Hestesportanlegg her

 

Se forøvrig nyhet om digital anleggsveileder på regjeringen.no

 

og siden til Norges Rytterforbund om digital anleggsveileder