Arbeidstidene har endret seg mye de siste hundre årene, men for de som jobber med dyrehold er det ikke bare å skru av en datamaskin og gå fra jobben. Dyrene krever oppfølging døgnet rundt, hele året.

Arbeidsgiver må allikevel følge lovene og dermed legge opp til at de ansatte får den arbeidstid, pauser og fritid som loven har bestemt.

Arbeidstid

Generelt sier loven at man kan jobbe 9 timer i løpet av 24 timer og maks 40 timer i løpet av 7 dager. For de som jobber turnus, skift, natt og søndagsarbeid er grensen for arbeidstid strengere. Der er regelen at man maks kan jobbe 38 timer i løpet av 7 dager dersom det er i hverdagene, men kun 36 timer om det er også arbeid i helgene.

Disse grensene gir noen utfordringer for en stall da tidsspende fra morgenforing til kveldsforing som regel er mer enn 12 timer. Mange ansatte er i tillegg med på stevner, galopp eller travløp som innebærer lengre dager.

Lov verket har da laget et unntak som kan brukes for å løse det problemet. Det er nemlig åpning for at man i kortere perioder kan avtale å jobbe 48 timer i løpet av 7 dager. Totalen av antall timer i løpet av året må derimot ikke overskride gjennomsnittet på normal uke over ett år.

Grensen for antall timer gjelder for normal arbeidstid. Utover det kan det avtales overtid om det er nødvendig. Den ansatte kan derimot bli fritatt for overtid dersom det finnes helsemessige eller vektige sosiale grunner for dette. Det samme gjelder dersom arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. Arbeidsmiljøloven sier at overtidsarbeid ikke må overskride 10 timer i løper av 7 dager, 25 timer totalt i løpet av 4 sammenhengende uker og ikke mer enn 200 timer innenfor en periode av 52 uker.

Overtidsarbeid skal gi ett tillegg på minst 40% eller man kan etter skriftlig avtale gi kompensasjon helt eller delvis i form av arbeidsfri på avtalt tidspunkt.

Sammenhengende fritid

De ansatte har i tillegg til regulert arbeidstid også regulert fritid. Daglig skal alle arbeidstakere ha 11 timers sammenhengende fritid. I løpet av 7 dager skal den ansatte minst ha 35 timer sammenhengende fritid.

Det kan i visse tilfeller gis unntak men det krever tilsvarende kompensert fritid.

kafemanegehailjigersHvile og spise pauser

 Lange dager i stallen krever pauser. Dette er regulert i §10-9 i arbeidsmiljøloven. Der heter det at man har krav på 20 minutters pause dersom man jobber lengre enn 5 ½ time. Jobber man over 8 timer skal man ha en pause på minimum 30 minutter.

Pausen skal være betalt om man ikke har mulighet for å forlate arbeidsplassen og heller ikke et egnet pauserom. I de fleste staller har man ett rom for dette, slik at pausen i så henseende ikke er lønnet dersom man ikke avtaler noe annet.

Er det slik at man må jobbe overtid mer enn to timer har arbeidstakeren rett til minst 30 minutters pause. Dersom denne pausen tas etter at overtidsarbeidet har startet skal pausen være lønnet, men ikke telle med i den totale tiden man kan jobbe overtid.

Unntak

Det finnes flere viktige unntak for mange staller i landet. Den viktigste er kanskje forskrift om at virksomhet i jordbruk som ikke nytter annen leid hjelp enn avløserhjelp unntas fra arbeidsmiljøloven. Det vil si at om man har en egen stall og ikke leier inn hjelp, men driver denne selv så gjelder ikke alle reglene nevnt over. Dersom man får avløsertilskudd gjelder allikevel arbeidsmiljøloven.

Det finnes unntak for andre yrker for deler av arbeidsmiljøloven. I forskrift om arbeidsmiljølovens anvendelse for personer som ikke er arbeidstakere sies det i § for eksempel. at personer som er utplassert i opplæringsøyemed at arbeidsmiljølovens kapittel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 og 19, med unntak av § 19-2 gjelder. Dvs. at arbeidstid, pauser og fritid gjelder for lærlinger på samme måte som for andre lønnede ansatte.

Dersom det pga naturhendelser, ulykke eller andre uforutsette begivenheter må foretas arbeid for å avverge fare for eller skade på liv eller eiendom, så kan det gjøres unntak fra arbeidstid, overtid og pauser.