Fra den 15.januar 2015 er det i forskrift om godkjente (reianvla/registrerte) dyr av hestefamilien (FOR-1999-01-13-67), blitt opp til den enkelte stambokførende avls organisasjon å sette krav til hingster som skal brukes i avl.

Avls organisasjonene må ha en avlsplan som fortsatt skal godkjennes av mattilsynet. Kravet om avlsmål gjennom en avlsplan er kommet inn i forskriften i vedlegg 1 punkt 3.

Det er 52 registrerte hesteraser i Norge som har avlsplan

§ 9 – § 17. er (Opphevet ved forskrift 14 jan 2015 nr. 34.)

Det har kommet ett tillegg vedr avl ved bruk av genteknologi i § 18a. Dyrevelferd ved avl

Det er i henhold til lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 25 forbudt å drive avl av hestedyr, herunder ved bruk av genteknologiske metoder, som endrer arveanlegg slik at de påvirker eller kan påvirke fysiske eller mentale funksjoner negativt, eller som viderefører slike arveanlegg.

Det er i § 7 gjort endringer i forhold til forbudet mot innførsel av sæd fra ukåret hingst som er stasjonert i utlandet. Forbudet oppheves, men det er fortsatt visse krav som må oppfylles.

 

Les nye forskrift her

Les mattilsynets behandling, innspill og vedtak her