Rundt 50 personer hadde møtt frem på Kirkerud gård i Nittedal for å være med på avdukning av ny logo, ny godkjenningsordning samt fremlegging av ny nasjonal strategi. Planen har kommet til for å sikre den positive utviklingen av antall tiltak som Inn på tunet har blitt.

Dette er en naturlig oppfølging av regjeringens satsing på bygdenæringer og en positiv omdømmebygging for landbruket – sier Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Statsråden forteller at de har mye dokumentasjon på at gårder kan brukes til så mye mer. Tiltak som Inn på tunet gir brukerne gleder av hverdagslivet på en gård innenfor trygge rammer. Ønske er å videreutvikle ett brett tilbud der enda flere parter samhandler.

Inn på tunet gir gården mange muligheter innenfor driften og bruk av de fysiske ressursene, men vel så viktig for og lykkes er de personene som kan og vil bidra.

Langsiktige avtaler er et stort ønske

I dag er det over 60 kommuner som deltar i prosjektet. Inn på tunet gir fantastiske muligheter for alle og statsråden forstår at det er viktig med langsiktige avtaler.

Bente_Berget_fra_UMBNettopp det med langsiktige avtaler tok flere av representantene opp da det er av de siste utfordringene man har i forhold til å sikre et stabilt tilbud over tid. Forsker Bente Berget fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Aas støttet opp om dette, ut i fra hva forskningen viser. Langsiktighet og tilbud over tid gir best resultater.

Brita Skallerud fra Norges Bondelag var stolt av planene, men også hun tok opp at det ikke er lett å planlegge, når man får helt ned i 14 dagers avtaler. Da er det vanskelig å satse – sier Brita.

Forskningen støtter opp om Inn på tunet

Bente Berget fra UMB forteller at det er blitt avlagt tre doktoravhandlinger rundt temaet helsemessige effekter, hvor av to omhandler integrasjonen mellom dyr og mennesker. På dette området ønsker også hele 90% av oppfølgingsapparatet et samarbeid der brukere får være i kontakt med dyr.

Det siste prosjektet som gjøres på UMB er om ungdom og hest – hva gjør stallarbeid og ridning for unge.

Hvam Agroutvikling under Hvam videregående skole er en av flere som tilbyr kurs for de som skal tilrettelegge for Inn på tunet tilbud. Se mer her 

Godkjenningsordningen skal sikre kvalitet og langsiktighet

I forlengelsen av den nye strategiplanen er det også laget en godkjenningsordning som jordbuksavtalepartene har blitt enige om i 2011. Denne vil være med på å sikre kvalitet og langsiktighet – sier statsråd for Kommunal- og regionaldepartementet Liv Signe Navarsete.

Statsråden er stolt av at Inn på tunet er med på å fjerne gruppestempelet eldre, demente, mennesker med spesielle behov, m.f. får, og fokusere mer på individet. Tidlig innsats og at man fortsetter å tenke tverrfaglig er viktig.

Dette er et virkelig Vinn Vinn prosjekt – sier Liv Signe.  Både for brukere, gårdenes drift, gårdene som en mer inkludert del av nærmiljøet, m.m. Med latter forteller statsråden at det er livsfarlig med departementet som hun selv styrer, når man får alt inn i en boks. Det skal være profesjonalitet og kvalitet, men de individuelle tilpassningene må ikke forsvinne i systematiseringen.

Liv_Signe_Navarste_og_Lar_Peder_Brekk_avduket_ny_logo_for_Inn_p_tunetNy logo

Under presentasjonen ble den nye logoen for Inn på tunet presentert. Den er laget i samarbeid med bla Norges Bondelag. Logoen kan tolkes som et tuntre, en paraply, omsorg, ramme, m.m.

Brita Skallerud fra Norges Bondelag er glade for strategien, logoen og godkjenningsordningen. De 500 lokallagene i Norge har ønsket dette. Hun er spesielt fornøyd med definisjonen av Inn på tunet som de har vært med å lage:

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi trivsel, mestring og læring.

 

Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Spesielt livet liker jeg – sier Brita.

Fylkesmannen_i_Oslo_og_Akershus__Valgerd_SvartstadMan blir frisk av å komme til gårds

Fylkesmannen i Oslo og Akershus – Valgerd Svartstad Haugland startet sitt innlegg ved å fortelle at man blir glad og frisk bare å komme inn på et hyggelig gårdstun. Fylkeskommunen ønsker å støtte videre opp om tilbudene. Spesielt er dette viktig i Akershus der man nå har ca 65 tilbydere, men med en så stor befolkning så er det behov for enda flere tilbud. Vi må ikke bli like – mangfold må det være mye av – sier Valgerd. 

Kommunesektorens organisasjon KS støttet opp om mangfoldet og var spesielt opptatt av behovet for Inn på tunet som et forebyggende tiltak. Årlig øker antallet brukere slik at kommune Norge må se på Inn på tunet som en fint samfunns og næringsutviklende tilbud.

Økonomisk støtte fra Innovasjon Norge

Ingrid Solberg fra Innovasjon Norge fortalte at de er med på og finansiere de fleste av de 1100 Inn på tunet tiltakene i Norge, men at de ønsker å støtte enda flere prosjekter slik som på gården Kirkerud i Nittedal.

Vertskapet Kari og Christian Frank har drevet Inn på tunet tilbud siden 2004, der de tilbyr grønt arbeidstiltak, terapeutisk hagebruk og musikkgruppe. De er opptatt av å gi brukerne opplevelser som gir selvfølelse og styrker mestringsfølelsen.

Logo_Inn_p_tunetFakta om strategiplanen og arbeidet frem til denne

Strategiplanen er utarbeidet av Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra KS, Norsk institutt for landbruksforskning, Matmerk og Innovasjon Norge bistått i arbeidet. Som referansegruppe har Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Justis- og politidepartementet bistått i arbeidet.

I rundt 10 år har arbeidet og tilbud blitt etablert i Norge. I 2007 lagde Landbruks- og matdepartementet en handlingsplan for Inn på tunet. Denne la grunnlaget for systematisk for utvikling og kvalitetsikring av tilbudene. Rapporten Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov fra 2008 som ble utarbeidet av Universitetet for miljø og biovitenskap i 2008, fremhevet viktigheten av dokumentasjon, flerfaglig og tverrfaglig samarbeid for å videreutvikle næringen. I 2010 kom eget kvalitetssikringssystem på plass og høsten 2011 ble avtalepartene i jordbruket enige om innføring av godkjenningsordning. Matmerk skal være godkjenningsinnstans og Inn på tunet blir med det et varemerke.

 

Les hele strategiplanen her 

For mer informasjon om Inn på tunet les nettsiden deres her

 

Landbruks- og matdepartementet sin nyhetsside

Kommunal- og regionaldepartementet sin nyhetsside