Hestehold som har fått tilsyn i 2016, har fått dette pga mattilsynets egne vurderinger eller fra bekymringsmeldinger som er kommet inn. Dyrehold der det er større risiko for regelbrudd får oftere tilsyn enn dyrehold med liten risiko. Et tilsyn gjennomføres av Inspektører og dyrevernnemd.

De fem frihetene

Dyrevelferd tar utgangspunkt i de «fem friheter for husdyr» – Frihet fra sult, tørst og feilernæring. Frihet fra unormal kulde og varme. Frihet fra frykt og stress. Frihet fra skade og sykdom. Frihet til å utøve naturlig atferd.

Mange tilsyn kommer som følge av bekymringsmeldinger

Mattilsynet mottok 9381 bekymringsmeldinger om dyrevelferd i 2016. De fleste bekymringsmeldingene Mattilsynet fikk, handlet om kjæledyr, men de mottok også mange meldinger om hest.

Totalt ble 49% av sakene avvist i en eller annen form. 39% ble sendt til videre inspeksjon, 4% til saksbehandling og 7% er under behandling.

Litt over 6% av hesteholdere har fått tilsyn

Mattilsynet har registrert 15667 hestehold i Norge. Det fins derimot flere hesteholdere, da ikke alt hestehold er registreringspliktig. Av de Mattilsynet har registrert har 943 hestehold fått tilsyn, men av de var det 872 tilsyn der dyrevelferd var formålet. Det er mao mange hesteholdere som ikke har hatt tilsyn.

Noen fikk tilsyn flere ganger slik at det ble utført 1115 tilsyn. 66,8% av disse tilsynene var uanmeldte. I slike tilfeller ønsker Mattilsynet og inspiserer uten at dyreholder får mulighet til å forberede seg.

hester pa beite 4Over halvparten hadde alt i orden

Resultatene fra tilsynene var at det i 533 hestehold ikke ble funnet avvik fra dyrevelferdsregelverket.

I 429 av tilsynene var det ett eller flere punkter i kontrollen som ga ikke tilfredsstillende. Dette kan være alt fra små til større avvik.

7 av tilsynene hadde alvorlig vanskjøtsel av dyr. I denne kategorien kommer hester som er døde eller må avlives på grunn av manglende fôring, vanntilgang og stell.

Tilsyn resulterte i alt fra avlivning til påpeking av plikt

Etter et tilsyn har Mattilsynet flere mulige virkemidler. Virkemidlene skal stå i forhold til alvorlighetsgraden i regelverksbruddet. Ved bagatellmessige overtredelser kan de nøye seg med å fortelle dyreholder om regelverket og plikt de har til å følge reglene.

I 2016 ble det til hesteholdere ilagt en rekke virkemidler. De som får et vedtak må rette opp feilene, men kan klage på vedtaket. Om vedtak ikke blir fulgt opp med endring hos dyreholder kan Mattilsynet bruke opptrappende virkemiddel som dagmulkt, ta dyrene i forvaring, avlive dyr og forby dyrehold. Videre kan Mattilsynet politianmelde forholdet.

Oppsummeringen av vedtak

Påpeking av dyreholders plikt (139 stk), vedtak om at dyreholder må gjennomføre tiltak (306 stk), avliving der dyreholder får en frist (4 stk), avliving der Mattilsynet selv utfører (3 stk) og vedtak der dyreholder på å avvikle dyreholdet (8 stk).

Mattilsynet har også fattet vedtak om at de midlertidig forvarer dyrene (5 stk), omplassering av dyr (0 stk), Tilbakeføring av dyr til dyreholder (0 stk) og vedtak om avlivning av dyr i forvaring (1 stk).

Mattilsynet har i tillegg iført overtredelsesgebyr (3 stk) og vedtak om tvangsmulkt (22 stk). I tillegg har mattilsynet anmeldt (2 stk) dyreholdere til politiet og fattet vedtak om forbud mot aktiviteter etter dyrevelferdsloven §33 til (3 stk) dyreholdere.

 

Les mer årsrapporten her