Friluftsloven har vært til revidering og i den sammenheng har man kommet med forslag om å tillate bla ridning på vei og sti som befinner seg i innmark og som går til utmark.

I dag er det ikke lov å ri på innmark stier og veier uten grunneiers tillatelse. Veldig mange steder er dette den eneste veien inn til utmark der man kan ri. Dette gjelder også for syklister, men for gående kan man passere så lenge det skjer hensynsfullt og med varsomhet.

Denne forskjellen og det hinderet en slik lov gir syklende og ridende er grunnlaget for endringsforslaget. Forslaget åpner for at hest og rytter kan ferdes på vei og sti som er i innmarksområdet, men ferdsel må ikke gå igjennom gårdsplass, hustomt eller på annen måte være til fortrengsel eller ulempe for eier. Eier kan sammen med kommune og fylke sette forbud på visse veier og stier. Målet med loven er at ryttere skal komme inn til utmarksområdene.

Flest negative tilbakemeldinger på forslaget

Forslaget har vært ute på høring og det har kommet gode tilbakemeldinger fra hesteorganisasjonene, men fra andre har det kommet mange negative kommentarer.

Disse kommentarene går på fare for spredning av floghavre, store skader på stier og veier som kan oppstå som følge av mye ridning, til fare for ulykker mellom maskiner og hest. I dag kan maskinene som brukes i skog og landbruket veie opp til 30 tonn og ha redskaper som er bredere enn veien. Det kom derfor frem ønske om stenging av stier og veier i perioder eller og fritak for ansvar ved ferdsel. Normalt har kjører ansvar ved ulykker. Tilsvarende er det mange som kommenterer at man må begrense hastigheten på ridningen slik som for eksempel at galoppering ikke tillates.

Departementet endret noe i forslaget

Etter innkomne kommentarer på høringsforslaget har departementet endret bla forslaget til å gjelde vei og opparbeidet sti. Dette medfører at forslaget om ridning på sti kun gjelder stier der eier har bearbeidet stien ved for eksempel tilførsel av grus, drenering, m.m.

hesteskiltEn annen endring er at ridning på stier og veier ikke vil gjelde for organisert ridning i tillegg vil det ikke åpne for at rytter kan ri frem og tilbake på en slik vei eller sti. Meningen er at man bruker veien eller stien for å komme til utmarksområdet. En ytterligere kommentar gjelder hest med vogn. Dette er ikke tillatt.

I forhold til kommentarene vedr. fare for ulykker, hastighet på hest og rytter, etc. så henviser departementet til at eier kan bortvise hest og rytter som ikke viser varsomhet og at man kan få stengt veier og stier etter vedtak fra kommune og fylke.

Departementet sier det kan være hensiktsmessig at det blir skiltet ved slike stier og veier som fører til utmarksområder.

 

Les hele behandlingen med kommentarer på Miljøverndepartementets sider her