Forskriften skal legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov.

Selve forskriften omtaler alt rundt bygg og drift av anlegg samt ivaretaking av hestens helse, behov og sikkerhet. Forskriften sier ikke så mye konkret i målbare tall, men gir en ramme som man må følge. Mattilsynet som det kontrollerende organ har i forskriften fått rett til å lage nærmere detaljer om hestehold og håndtering. Dette har de gjort i retningslinjene til forskrift om velferd for hest.

 

Forskriften er bygget opp i 8 kapitler:

Kapittel 1: Formål, virkeområde og definisjon

Kapittel 2: Generelle bestemmelser – Tar for seg bygg, uteområdet og sikkerhet som brann, etc.

Kapittel 3: Tilsyn og stell – Tar for seg stell, helse, renhold, mosjon, håndtering…

Kapittel 4: Oppstalling – Tar mer i detalj for seg innredning av stall og driftsform med utegang

Kapittel 5: Meldeplikt – Omtaler regler for hestehold for mer enn 10 hester

Kapittel 6: Spesielle bestemmelser om hestesenter, registreringspliktig omsetning av hest, treningsstall og hestepensjonat – Tar for seg tillatelser, bruk og omsetning av hest.

Kapittel 7: Administrative bestemmelser. Dette kapittelet tar for seg tilsyn, dispensasjoner og straff

Kapittel 8: Ikrafttredelse og overgangsrutiner

 

Forskriftene blir stadig vekk revidert og det senest 3/9-10, men sist hovedrevidering var i 2005. Utviklingen går stadig fremover så når man sammenligner den Norske forskriften med andre land sine så er de Norske forskriftene langt framme på noen punkter, men kanskje litt etter på andre.

 

Les hele forskriften her

 

Les hele retningslinjene til forskriften her