Arbeidsmiljøloven er laget for å sikre folk som er i arbeid de rettigheter og den sikkerhet som kreves. En av oppgavene som arbeidsgiver har ansvar for, er at de ansatte gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at den ansatte får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig (Kap 3.2)

På et anlegg er det ikke bare hesten man håndtere, men alt fra skrittemaskiner til harving av ridebane. Dette skal det være opplæring i bruk av. Arbeidsgiver skal mao. bla. gjennomgå opplæring i mange punkter som kommer inn under helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Brannopplæring med øvelser er en av dem. (Kap 3.5) De ansatte skal generelt ha opplæring i alle arbeidsoppgaver og det utstyret som brukes. Det gjelder både verneutstyr, men også maskiner.

Medbestemmelse gir økt trivsel

De ansattes medbestemmelse er viktig. Arbeidsgiver skal bla informere om mulig endringer av arbeidet og da skal de ansatte delta både i planlegging, men også gjennomføring av arbeidet med endringene, slik at arbeidsmiljøloven og opplæring blir tatt hensyn til (Kap. 4.1).

I arbeidsmiljøloven står det også om verneombud (kap. 6). Verneombudet er en valgt person blant de ansatte som skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I de fleste staller er det færre en 10 ansatte og da kan man lage en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og de ansatte om at man har en annen ordning som sikrer at verneombudets oppgaver blir ivaretatt på en god måte. stelligangenEn av oppgavene til verneombudet på stedet er at han/hun skal sørge for at arbeidsgiver gir den opplæringen som trengs.

Arbeidsgiver bør lage en opplæringsplan med tidspunkt for gjennomføring, plan for nyansatte, arbeidsfordeling, m.m. Dette er ikke bare til de ansattes beste, men arbeidsgiver står ansvarlig og det er ett ansvar som ikke kan delegeres bort til andre. Den konkrete opplæringen kan delegeres bort, men ansvaret forblir hos øverste arbeidsgiver.

 

Se LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).