En energimerkning av bygg viser byggets energistandard. Tanken bak innføringen er å øke bevistheten om energibruk. For å få gode skår må man evt. foreta noen grep med byggningene slik at man bruker mindre energi. Det gjelder isolering, men også alternativ energikilder. Det hele skal redusere Norges totale energiforbruk og dermed så er dette et konkret miljøtiltak.

 

I TEK 07 er det nå kommet nye gjeldende krav.

  • Minimum 40% av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skal i nygg dekkes av alternativ energiforsyning

  • Nybygg skal i gjennomsnitt ha 25% lavere energibehov

  • All isolering av gulv, vegger og tak skjerpes

  • Maksgrenser for vindu- og dørareal

  • Krav til ventilasjonsanlegg og temperaturkontroll

 

Fordelene er at man som eier vil få mindre driftsutgifter, bedre klima i bygget og miljøet spares, men det koster for eier og produsenter. Den kostnaden er ikke altid like lett å spare inn på kort tid, men på sikt er dette gode økonomiske tiltak så vel som miljømessig.

 

Når det gjelder energimerkingen vil en god skår gjøre bygget mer atraktivt for kjøper eller leietaker, da de vil vite om bygget har et godt klima og har lave driftskostnader.

Private og offentlige bygg opp til 1000m2 skal ha energimerkningsattest ved salg og utleie.

Yrkesbygg over 1000m2 skal ha energimerkning synlig for besøkende.

Nybygg skal ha energimerkning og dette skal fremvises før bygget får ferdigattest.

 

Det finnes noen unntak fra kravet. Det gjelder driftsbygninger i landbruket og vernede gamle bygninger. Dette vil dermed kunne gjelde for mange staller i Norge.

 

Energimerkingen gjelder fra 1/1-2010 men iverksettes først fra 1.juli 2010. Det er eier av bygget som skal foreta energimerkningen. Dette gjøres ved at man går til www.energimerking.no og logger seg på enten som privat eller som yrkesbygg. Det finnes en enkel registreringsmetode og en mer avansert der man fyller ut mer detaljerte opplysninger.

For å fylle ut detaljert trenger man gårds, bruksnummer, tegning av bygget, prospekt, taktstdokument, el.l., fakturaer fra strøm, fjernvarme, olje, el.l.

Det er i tillegg krav om energivurdering av teknisk anlegg, som f.eks. brenselanlegg som bruker fosile brensler.

 

Ved energimerkning av yrkesbygg stilles det kompetansekrav da spørsmålene er flere og av mer teknisk art, slik at man bør be om kyndig hjelp. Krav til den som fyller ut er at personen har bygningsteknisk og energifaglig kompetanse på ingeniørnivå og minimum tre års praksis med energivurdering av bygninger med tekniske anlegg. For energimerking av nye boliger kreves det samme kompetanse som for ansvarlig prosjekterende i tiltaksklasse ½ i forskrift om godkjenning av foretak (GOF).

Etter vurderingen vil bygget få en karakter fra A til G der A er best. En energimerkning gjelder for 10 år, men kan når som helst gjøres på nytt.

 

Dersom man trenger mer informasjon kan man se mer på www.energimerking.no eller kontakte Enova på Telefon: 800 49 003 for privatpesoner eller 08049 for bedrifter. Man kan også sende mail til svartjeneste@enova.no