Det er en generell holdning i samfunnet, om at dyr skal ha det godt, men mange ganger trenger dyrene bistand fra myndighetene. Mattilsynet har fått det ansvaret og skal sørge for at regelverket for dyrevelferd følges.

Antall dyrehold i rapporten bygger på registrerte dyrehold hos Mattilsynet. Kjæledyr og hestehold med få hester som ikke er registreringspliktige er ikke med i oversikten. Ser man bort fra det er det kun sauehold og kjæledyr som er større enn hesteholdet i Norge. Det er registrert 16005 hestehold hos Mattilsynet mot for eksempel 15089 storfe hold. Antall registrerte hestehold har økt med 338 siden 2016.

Hva viste tilsynene

Av de registeret hestehold har 708 fått tilsyn. Det er en nedgang fra 770 i 2018 og 1054 i 2017. Mao et det et stort antall som ikke har fått besøk. Det kan skyldes at det over år har blitt satt søkelys på dyrehold, slik at det er færre saker som trenger oppfølging.

IMG 20190403 092914Ser man på de 708 som har fått tilsyn, er det 623 av dem som har fått tilsyn der dyrevelferd var formålet.

Noen av stedene har fått tilsyn flere ganger og der det også har vært uvarslet tilsyn.

Av de 831 tilsynene som har vært foretatt i 2019 ga 399 uten avvik, 299 der det har vært avvik fra regelverket. Tallet viser sammenlignet med 2018 en bedring. Der rundt halvparten ikke hadde alt i orden.

Når det gjelder alvorlig vanskjøtsel så har det også godt ned. Det var 7 tilfeller i 2016, 6 i 2017, 2 i 2018 og 2 tilfeller i 2019.

Ser man på virkemidler i 2019 så har Mattilsynet gitt 35 hastevedtak til hest og 4 ganger der dyreholdet har fått vedtak om å avvikle dyreholdet. Et dyrehold ble anmeldt til politiet.

 

For å lese hele rapporten kan man klikke her