Kulturminner som ligger i bakken fra før 1537 er automatisk fredet. Tilsvarende gjelder for samiske kulturminner som er mer enn 100 år.

For å finne ut hvilke områder som er fredet kan man se på de elektroniske kartene som kommunene har på sine nettsider. Der kan man få frem en oversikt over hvor det er registrerte kulturminner i kommunen.

Skal du bygge på et sted der det ikke er registrert funn, men du selv vet at det er ting i bakken der, kan noen tenke det er best å ikke si noe om dette til kommunen i fare for at man ikke får oppført bygget. Etter kulturminneloven kan derimot bygg og anlegg bli krevd fjernet om det utgraving2blir oppdaget i ettertid, i tillegg kan man bli erstatningsansvarlig og idømt bøter og eller fengsel.

Ansvar for kulturminner

Fylkeskommunen har ansvar for automatisk fredede kulturminner. Kommunene har ansvar for kulturminner frem til nyere tid. Riksantikvaren har et overordnet ansvar og kan vedta dispensasjon fra kulturminneloven.

Skal man bygge bør man starte med å be om en forhåndskonferanse med kommunen før man sender inn byggesøknad. I et slikt møte vil man få en avklaring om alle forhold rundt tomten. Det kan være en dispensasjonssøknad må sendes inn til kulturminnerfylkeskommunen/sametinget evt. en avklaring rundt en prøveutgraving av området. I §12-7 Plan- og bygningsloven, kan myndighetene hjemle påbud om arkeologisk undersøkelse.

Hvordan gjennomføres en prøvegraving

En prøvegraving gjøres ved hjelp av en gravemaskin som tar av topplaget på jorda. Hvor langt ned man graver varierer fra sted til sted. Bredden på grøften er på noe over 2 meter. Lengden av grøften er avhengig av området som skal undersøkes. Det samme gjelder antall grøfter som graves.

Etter at grøftene er laget vil fagfolk gå gjennom grøftene for å påvise eller avkrefte funn/bosetninger på området.

Dersom man gjør funn kan det hende at man allikevel får bygge. Finner man for eksempel kokegroper, så blir det en vurdering av området i sin helhet om stedet kan bygges ut. På mange steder kan det finnes en hel del kokegroper og i slike tilfeller så kan en eller flere vurderes å bygges over, så lenge de andre i områder forblir urørt.

Kostnaden for utgravingen blir du som utbygger ansvarlig for.

 utgraving1

Les kulturminneloven her

Les plan- og bygningsloven her

Se nesttsiden GeoNorge her

Se nettsiden Kulturminnesøk her

Se nettsiden Norsk Arkeologi her