Det ble en tankevekker at det var prosentvis så mange steder som sto helt åpent med utstyr og hester lett tilgjengelig uten at det var et menneske å se. Stallmestern tok kontakt med Gjensidige for å høre hva de tenker rundt sikring av staller, utstyr og hestene.

Produktsjef Torfinn Jæger i forsikringsselskapet Gjensidige forteller at det er flere forhold som spiller inn og at sikkerhetskravene er forskjellig i en stall.

Når hester er forsikret som en besetning gjelder følgende sikkerhetsforskrift (Gjelder mao ikke for en enkelt hest sin forsikring):


§8. Sikring mot tyveri, innbrudd og hærverk.

Sikrede skal sørge for at bygningen / rommet / boden / brakken / containeren til enhver tid er forsvarlig sikret mot tyveri (dører, vinduer og andre åpninger skal være lukket og låst for å hindre uvedkommende i å komme inn), der dette ikke strider mot bestemmelser
vedrørende rømningsmuligheter for husdyr.

I praksis betyr dette at dør inn til husdyrrom skal være åpne eller enkelt kunne åpnes, men at rideutstyr og verdigjenstander skal oppbevares i låst rom.

Uavhengig av sikkerhetsforskrifter kan selskapet redusere erstatningen fra 0-100%, hvis en sikkerhetsforskrift blir brutt eller skaden er voldt ved grov uaktsomhet. Det skal imidlertid mye til før vi når dette nivået. Grov uaktsomhet ligger tett opptil forsettelig handling.

StarumNorsk Hestesenter låser alt vær kveld

På Starum låses alle stallene vær kveld, selv med stallen full av hester. På den måten har man sikret at uvedkommende ikke skal gjøre noe med hestene, men også sikret inventaret mot tyver. Dersom det skulle begynne å brenne finnes stallnøklene i et skap som har glassrute som kan knuses. Inni i nabo huset finnes det et brannskap som inneholder alt som trengs dersom det skulle brenne i en av stallene.

Dersom brannalarmen går i en av stallene, vil det automatisk gå telefon til den ansatte som har vakt. Dersom den personen ikke svarer går alarmen videre til neste mann på listen og til sist til Brannvesenet.

Starum har vurdert ulempen ved å ha stallen ulåst som større enn ulempene ved å ha den låst.  


Nøkkelskapet med glassrute har vi laget selv, men det er helt sikkert mulig å få tak i et ferdig laget – sier Stallmester Øystein Bakken.