Grunnen til at de nye forskriftene kommer er at Norge tok inn i EØS avtalen forordningen (EF) nr. 504/2008 i Norsk Rett. Denne forordningen kom til som en følge av problemene i den europeiske felleskap der hester innen avl og hester ved forflytning kunne ha to pass. Nummerering og andre registreringsforhold varierte også mellom land.

Forordningen er tolket av mattilsynet på 43 sider og kan leses i sin helhet her.

Hovedpoengene  i forordningen er som følger:

Alle hester skal ha ett pass livet ut. Hesten skal merkes med mikrochip. Hesten får så et unikt identifikasjonsnummer på 15 sifre. Dette nummeret kan ikke endres i løpet av hestens liv selv om hesten får nye eiere og evt. nytt navn. Det samme gjelder for passet som skal følge hesten hele tiden også til evt. slakteri.

Hester som fødes skal innen nyttår det året det fødes eller senest 6. mnd etter fødsel være registrert. Dyr fra tredjestater på permanent basis skal få pass fra utstedende organ i Norge eller registrer hester med pass i norsk register.

Dersom pass mistet skal det lages ett duplikat og som hovedregel vil da hesten bli registrert som uegnet for konsumering.

Blir det sykdom på gården og stedet får restriksjoner skal passene midlertidig gjøres ugyldige slik at hesten ikke kan flyttes.

En hest som får medisinering som gjør hesten uegnet for konsumering skal få dette påskrevet i passet.

Pass og mikrochip skal destrueres og gjort ugyldig slik at det ikke kan misbrukes/gjenbrukes.

 

Oppsummert er formålet med endringen at alle dyrs identitet skal kunne dokumenteres, i tillegg til at det vil være et hjelpemiddel for å unngå spredning av smittsomme sykdommer og hindre at visse legemidler kommer inn i matkjeden.

 

Les forordningen her

Les forskriften her (Forskriften er pr 5/5-10 ikke kunngjort i Norsk Lovtidend)

Se mattilsynets kunngjøring her